Odpovede na najčastejšie otázky k ukončovaniu činnosti ZUNO

8.2.2017   |   KATEGÓRIA: Oznámenia

Prinášame odpovede na vaše najčastejšie otázky ohľadne ukončovania našej činnosti.

Určite už viete, že sa ZUNO pripravuje na ukončenie poskytovania bankových činností a presun niektorých aktivít do Tatra banky, ktorá patrí, rovnako ako ZUNO, do finančnej skupiny Raiffeisen Bank International AG.

V súvislosti s týmto procesom máte určite množstvo otázok. Tu nájdete odpovede na tie najčastejšie :

 

Vyberte si tému, ktorá vás zaujíma:

 

Otázky ohľadne ÚČTU, KARTY a SPORENIA

ČO SA STANE S MOJÍM ÚČTOM?

ZUNO postupne uzatvára účty všetkým klientom. Výpoveď účtu vám zašleme prostredníctvom správy do vášho Online bankingu a na váš registrovaný e-mail. Odo dňa doručenia výpovede začína plynúť dvojmesačná výpovedná lehota. Po skončení výpovednej lehoty bude účet zrušený.

Váš účet nebude prenesený do inej banky, pokiaľ o to aktívne nepožiadate.

AKO SI ZRUŠÍM ÚČET?

Ak sa vám nechce čakať na výpoveď, účet v ZUNO môžete, samozrejme, zrušiť niekoľkými spôsobmi:

Pošlite nám správu v Online bankingu
V Online bankingu o zrušenie účtu požiadate v záložke Nastavenie a pomoc/Správy. Do správy uveďte číslo účtu, na ktorý si želáte preposlať prostriedky z vášho účtu v ZUNO.

Ak už žiadnu platbu na váš účet neočakávate a váš zostatok je 0 €, uveďte, prosím, do správy, že iné číslo účtu si neželáte zadať. V prípade aktívnych služieb na vašom účte je potrebné vyjadriť súhlas s ich zrušením.

Pošlite nám e-mail
O zrušenie účtu môžete požiadať aj prostredníctvom registrovaného e-mailu v ZUNO. V tomto prípade vás budeme kontaktovať telefonicky, na vaše registrované telefónne číslo.

Kontaktujte nás písomne
O zrušenie účtu je taktiež možné požiadať aj písomne na korešpondenčnej adrese: ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. Písomná žiadosť musí obsahovať vaše identifikačné údaje a váš vlastnoručný podpis.

Zavolajte nám
O zrušenie účtu môžete požiadať jednoducho telefonicky cez naše Kontaktné centrum na čísle +421 2 45 69 99 99. V tomto prípade si, prosím, pripravte Vaše klientske číslo a PIN kód do kontaktného centra.

Výpovedná lehota pri zrušení účtu z Vašej strany je 30 dní. Nezabudnite, že počas tohto obdobia už nemôžete realizovať žiadne trvalé platby, inkasá, ani platby s budúcou lehotou splatnosti.

VYPOVEDALI STE MI ÚČET. ČO MÁM ĎALEJ ROBIŤ?

Výpovedná lehota  pri zrušení účtu je dva mesiace a plynie odo dňa doručenia výpovede do vašich správ v Online bankingu. Po jej uplynutí bude váš účet v ZUNO zrušený. Výpoveď sme vám posielali aj na váš registrovaný e-mail. V prílohe správy alebo e-mailu nájdete výpoveď rámcovej zmluvy v PDF formáte. Tento dokument si, prosím, uložte do svojho počítača alebo vytlačte pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali.

Ak máte na účte kladný zostatok, nezabudnite si ho, prosím, najneskôr do uplynutia výpovednej lehoty previesť na bežný účet v inej banke.

V prípade, že na vašom účte evidujete záporný zostatok, vyrovnajte ho, prosím, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. V opačnom prípade je ZUNO oprávnené uplatniť si svoju pohľadávku na príslušnom súde, pričom dlžná suma sa môže navýšiť o úroky z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.

Ak máte nulový zostatok na účte, ďalej už nemusíte robiť nič. Účet bude zrušený po uplynutí výpovednej lehoty.

MÔJ ÚČET JE ZRUŠENÝ. AKO MÁM POSTUPOVAŤ, AK SOM SI Z NEHO NESTIHOL PREVIESŤ PENIAZE?

O svoje peniaze určite neprídete. Pokiaľ vám už vypršala výpovedná lehota a vy ste si nestihli previesť peniaze, o ich prevod na nový účet môžete požiadať osobne na Kontaktnom mieste alebo písomnou žiadosťou. Ak sa rozhodnete pre druhú možnosť, stiahnite si na stránke www.zuno.sk v záložke Dokumenty, Žiadosť o prevod zostatku finančných prostriedkov. Žiadosť, prosím, vyplňte a váš podpis nechajte úradne overiť notárom alebo na matrike. Originál žiadosti zašlite poštou na adresu:

ZUNO BANK AG
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Týmto spôsobom si viete nechať previesť vaše finančné prostriedky do 1. 6. 2017. Po tomto termíne sa, prosím, obráťte na Tatra banku, ktorá prevezme finančné aktivity ZUNO.

ČO MÁM UROBIŤ SO SVOJOU PLATOBNOU KARTOU?

Pokiaľ výpoveď účtu dostanete od ZUNO, vaša karta bude fungovať ešte 6 týždňov od začatia výpovednej lehoty. Po tomto termíne bude karta deaktivovaná. Kartu rozstrihnite a zahoďte.

Ak o zrušenie účtu požiadate sám/sama, vaša karta bude deaktivovaná ihneď od začiatku plynutia výpovednej lehoty. Kartu, prosím, rozstrihnite a zahoďte.

Od 1. mája 2017 nebude možné požiadať o novú platobnú KARTU a ani o jej znovuvydanie. Rovnako už nebudú vydávané KARTY v prípade obnovy ich platnosti.

ČO SA STANE S MOJÍM INKASOM A TRVALÝMI PRÍKAZMI?

Pokiaľ výpoveď účtu dostanete od ZUNO, budú vaše trvalé príkazy a inkasá aktívne až do skončenia dvojmesačnej výpovednej lehoty.

Ak o zrušenie účtu požiadate sám/sama, budú vaše trvalé príkazy a inkasa zrušené hneď na začiatku výpovednej lehoty.

Inkaso alebo trvalý príkaz si, prosím, zriaďte na inom účte. O zmene nezabudnite informovať vášho príjemcu inkasa a trvalého príkazu.

NA ÚČET MÁM NASTAVENÉ ZASIELANIE VÝPLATY. NESTRATÍ SA MI?

Nemusíte sa obávať, aj počas výpovednej lehoty môžete na svoj účet prijímať alebo odoslať finančné prostriedky. Aby ste sa vyhli komplikáciám, požiadajte čo najskôr svojho zamestnávateľa, aby vám výplatu začal posielať na účet v inej banke.

NA ÚČET MÁM NASTAVENÉ ZASIELANIE DÔCHODKU ALEBO INEJ DÁVKY ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE. ČO MÁM ROBIŤ?

Ak si na váš účet v ZUNO nechávate pravidelne posielať finančné prostriedky zo Sociálnej poisťovne, ako napríklad dôchodok, prosíme vás, aby ste najneskôr do konca februára 2017 požiadali Sociálnu poisťovňu o zmenu účtu na prijímanie dávok sociálneho poistenia.

Pri zmene účtu na zasielanie dôchodku do inej banky treba počítať s lehotou 2 až 3 mesiace od dátumu podania žiadosti. Požiadajte preto o zmenu čo najskôr, aby ste predišli zbytočným komplikáciám.

ČO SA STALO S MOJÍM SPORENÍM?

Všetky prostriedky z vášho sporiaceho účtu boli presunuté na váš bežný účet, odkiaľ si ich môžete odoslať na účet v inej banke.

Od 15. apríla 2017 budeme postupne zatvárať sporiace účty aj klientom, ktorým ešte neuplynula doba výpovedná doba. Ak budete mať pri rušení na vašom SPORENÍ alebo SPORENÍ PLUS nejaký zostatok, prevedieme vám ho na váš účet v ZUNO.

MÔŽEM EŠTE POUŽÍVAŤ AUTOPILOTA?

AUTOPILOT je vám k dispozícii do konca februára 2017.

PLATÍ MI EŠTE POISTENIE PROTI ZNEUŽITIU KARIET S ÚČTOM PLUS?

Poistenie proti zneužitiu platobných kariet vás chráni do konca februára 2017.

DOKEDY MÔŽEM POUŽÍVAŤ ÚČET V CUDZEJ MENE?

Účty v cudzích menách budú v priebehu marca zrušené. Váš zostatok z takéhoto účtu vám prevedieme podľa aktuálneho kurzu na váš ÚČET alebo ÚČET PLUS vedený v EUR. Ak sa chcete vyhnúť kurzovým stratám, presuňte si, prosím, tieto peniaze najneskôr do konca februára do inej banky na účet v danej mene.

RUŠÍTE NIEKOĽKO SLUŽIEB Z BALÍKA K ÚČTU PLUS, NIE JE FÉR PLATIŤ ZAŇ POPLATOK.

Myslíme si to isté, a preto sme sa rozhodli, že od 1. 2. 2017 nebudeme za ÚČET PLUS účtovať mesačný poplatok. Nemusíte sa báť, ďalšie služby k ÚČTU PLUS, ako sú napríklad zvýhodnené výbery z bankomatov alebo SMS PLUS, zostávajú aj naďalej aktívne.

 

Otázky ohľadne PÔŽIČKY

ČO SA STANE S MOJOU PÔŽIČKOU?

Vaša PÔŽIČKA bude automaticky prenesená do Tatra banky k 3. 6. 2017, a to s rovnakým úrokom, splátkou a dobou splatnosti, akú budete mať v ZUNO ku dňu presunu PÔŽIČKY. Všetky informácie o presune sme vám zaslali na váš registrovaný e-mail a do správ vo vašom Online bankingu na konci marca.

Nájdete v ňom aj nové číslo účtu v Tatra banke, na ktoré budete od 3. júna 2017 (vrátane) zasielať splátky. Nový účet vám bude slúžiť výlučne na bezhotovostné splácanie vašej PÔŽIČKY. Ak máte v ZUNO viac PÔŽIČIEK, posielajte splátky a poplatky, vrátane poistného, na tento účet vo výške a ku dňu splatnosti jednotlivých PÔŽIČIEK rovnako, ako ste ich mali nastavené v ZUNO.

Pri zasielaní splátok nie je potrebné uvádzať variabilný symbol, dokonca ani v prípade, ak splácate viac PÔŽIČIEK.

Ak neviete tento e-mail a ani správu vo vašom Online bankingu nájsť, alebo ste ich omylom zmazali, kontaktujte naše call centrum na +421 2 456 99 999.

KEDY BUDE MOJA PÔŽIČKA PRENESENÁ DO TATRA BANKY?

Termín presunu PÔŽIČIEK je 3. 6. 2017. Od tohto dátumu, prosím, zasielajte splátky na nové číslo účtu v Tatra banke.

KAM A ODKEDY MÁM ZASIELAŤ SPLÁTKY PO PRESUNE?

Od 3. 6. 2017 (vrátene), prosím, zasielajte splátky a poplatky, vrátane poistného, na nový účet v Tatra banke. Jeho číslo sme zaslali na registrovaný e-mail a do správ vo Online bankingu na konci marca. Ak vaša splátka pripadne na víkend alebo sviatok, je potrebné prostriedky na tomto účte zabezpečiť ešte predchádzajúci pracovný deň.

ČO MÁM ROBIŤ, AK MÁM V ZUNO VIAC PÔŽIČIEK?

Ak máte v ZUNO viac PÔŽIČIEK, po presune posielajte splátky na nové číslo účtu v Tatra banke, k rovnakým dňom splatnosti PÔŽIČIEK, aké ste mali nastavené v ZUNO. Výšky splátok, vrátane poistného, úroková sadzba aj doba splatnosti vašich PÔŽIČIEK, zostávajú rovnaké.

JE POTREBNÉ UVÁDZAŤ PRI PLATBE NA ÚČET V TATRA BANKE, KTORÝ STE MI OZNÁMILI,  VARIABILNÝ SYMBOL?

Nie, variabilný symbol nie je potrebný ani v prípade, ak splácate viac PÔŽIČIEK.

MENÍ SA NIEČO V PARAMETROCH PÔŽIČKY?

Vaša PÔŽIČKA bude prenesená s rovnakým úrokom, splátkou a dobou splatnosti. Nezmení sa ani deň pravidelnej mesačnej splátky, výška mesačnej splátky poistného, poplatok za PLUS alebo splátkové prázdniny.

Zmení sa číslo účtu, na ktoré budete posielať vaše splátky. Ak vaša splátka pripadne na víkend alebo sviatok, je potrebné prostriedky na tomto účte zabezpečiť ešte predchádzajúci pracovný deň.

ZOSTANÚ MI SPLÁTKOVÉ PRÁZDNINY?

Áno, splátkové prázdniny budú do Tatra banky prevedené tak, ako ste ich mali nastavené v ZUNO.

ZOSTANE MI POISTENIE SPLÁCANIA?

Áno, poistenie splácania zostáva rovnaké, ako ste ho mali nastavené v ZUNO.

BUDÚ MIMORIADNE SPLÁTKY BEZPLATNÉ A AKO ICH MÔŽEM REALIZOVAŤ?

O mimoriadnu splátku môžete požiadať kontaktovaním call centra DIALOG Live *1100 alebo v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.
Mimoriadna splátka môže byť realizovaná v akejkoľvek výške a do 10 000 € ju budete môcť realizovať bezplatne.

BUDEM SI MÔCŤ PO PRESUNE ZMENIŤ DÁTUM SPLÁTKY BEZ POPLATKU?

Áno, zmena bude bez poplatku. Zmenu môžete realizovať kontaktovaním call centra DIALOG Live *1100 alebo v pobočke Tatra banky.

BUDEM MÔCŤ REALIZOVAŤ PREDČASNÉ SPLATENIE KEDYKOĽVEK POČAS MESIACA ALEBO LEN KU DŇU SPLÁTKY? BUDE PREDČASNÉ SPLATENIE BEZPLATNÉ?

Predčasné splatenie bude možné realizovať kedykoľvek počas mesiaca. Predčasné splatenie úveru bude bezplatné.

BUDEM MÔCŤ PREDĹŽIŤ ALEBO SKRÁTIŤ DOBU SPLATNOSTI ÚVERU? AK ÁNO, JE TO BEZ POPLATKU?

Predĺžiť dobu splatnosti bude možné, iba ak svoju PÔŽIČKU refinancujete a dohodnete si nové podmienky úveru.

Skrátiť dobu splatnosti budete môcť realizovať prostredníctvom mimoriadnej splátky úveru, pričom výšku splátky nebude možné navýšiť oproti pôvodnej výške.

Zmena bude bezplatná.

BUDEM SI MÔCŤ ZMENIŤ BALÍK KRYTIA PRI POISTENÍ K PÔŽIČKE PLUS BEZ POPLATKU?

Áno, balík krytia je možné počas celej doby trvania poistenia zmeniť podľa pôvodne dohodnutých podmienok, a to bez poplatku.

AK MÁM ÚČET V TATRA BANKE, BUDE MI Z NEHO SPLÁTKA AUTOMATICKY STIAHNUTÁ TAK AKO V ZUNO?

Za účelom splácania prenesenej PÔŽIČKY do Tatra banky vám bol vytvorený špeciálny (úverový) účet, ktorého číslo sme vám oznámili. Ak máte záujem splácať svoju prenesenú PÔŽIČKU z osobného účtu v Tatra banke, je možné o túto zmenu po 5.6.2017 požiadať kontaktovaním call centra DIALOG Live *1100 alebo v pobočke Tatra banky.

ZVÝHODNENÉ PODMIENKY PRI PÔŽIČKE SOM ZÍSKAL V ŠPECIÁLNEJ AKCII. STRATÍM TIETO VÝHODY PO PRESUNE?

Vaša PÔŽIČKA bude do Tatra banky prenesená aj s výhodami, ktoré ste mali k PÔŽIČKE dohodnuté.

MÔŽEM POSLAŤ PENIAZE NA ÚČET DO TATRA BANKY, KTORÝ STE MI OZNÁMILI, AJ PRED 3.6.2017?

V prospech tohto účtu je možné zrealizovať prevod najskôr 29.5.2017 – len pre splátky PÔŽIČIEK so splatnosťou od 3.6.2017.

Splátky so splatnosťou do 2.6.2017 (vrátane) uhrádzajte ešte na účet vedený v ZUNO.

KDE ZISTÍM INFORMÁCIE O MOJEJ PÔŽIČKE PO PRESUNE?

Po 3. 6. 2017 Vám potrebné informácie poskytnú pracovníci Tatra banky na telefónnom čísle call centra DIALOG Live *1100 alebo v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. Pokiaľ budete mať záujem kontrolovať vašu PÔŽIČKU online, môžete sa od 3. 6. 2017 zastaviť v pobočke Tatra banky, kde vám pracovníci zriadia prístup do internet bankingu Tatra banky.

DOSTAL SOM E-MAIL O PRESUNE MOJEJ PÔŽIČKY, NO DO 3. 6. 2017 UŽ BUDE SPLATENÁ. ČO MÁM ROBIŤ?

V takomto prípade nemusíte robiť nič, iba PÔŽIČKU splaťte tak, ako ste plánovali.

ČO SA STANE, AK SPLÁTKU OMYLOM ZAŠLEM NA STARÝ ÚČET V ZUNO PO 3. 6. 2017?

Platba sa vám vráti späť na účet, z ktorého ste ju zasielali. Splátku je potrebné čo najskôr uhradiť na správne číslo účtu. Aby ste predišli nepríjemnostiam, nastavte si, prosím, zasielanie splátok PÔŽIČKY od 3. 6. 2017(vrátane) na nové číslo účtu.

MÁM PRE PREVOD PÔŽIČKY NIEČO UROBIŤ?

Stačí, ak od 3. 6. 2017 (vrátane) začnete posielať splátky na číslo účtu, ktoré sme vám zaslali na váš registrovaný e-mail a do správ vo vašom Online bankingu na konci marca. Splátky zasielajte v rovnakej výške a deň v mesiaci, ako ste boli zvyknutý v ZUNO.

ČO AK NECHCEM, ABY BOLA MOJA PÔŽIČKA PRENESENÁ DO TATRA BANKY?

Snažili sme sa, aby sme vám presun PÔŽIČKY čo najviac zjednodušili a aby ste ju mohli splácať pohodlne tak, ako ste boli zvyknutý v ZUNO. Práve preto bude vaša PÔŽIČKA prenesená s rovnakým úrokom, splátkou a dobou splatnosti. Nezmení sa ani deň pravidelnej mesačnej splátky, výška mesačnej splátky poistného, poplatok za PÔŽIČKU PLUS alebo splátkové prázdniny. Samozrejme, ak vám presun nevyhovuje, môžete vašu PÔŽIČKU refinancovať v inej banke alebo kedykoľvek predčasne splatiť.

 

Otázky ohľadne KREDITKY

AKO PREBIEHA VYPOVEDANIE KREDITKY?

Do správ vo vašom Online bankingu a na váš e-mail vám zašleme výpoveď Zmluvy o KREDITKE, na základe ktorej začne plynúť dvojmesačná výpovedná lehota.

DOKEDY MUSÍM KREDITKU SPLATIŤ?

Vaša KREDITKA je splatná v posledný deň výpovednej lehoty. Poprosíme vás, aby ste najneskôr v tento deň uhradili celkový vyčerpaný Úverový limit na KREDITKE spolu s príslušenstvom.

AKO POSTUPOVAŤ, AK CHCEM KREDITKU SPLATIŤ?

KREDITKU splatíte rovnakým spôsobom, akoby išlo o pravidelnú splátku. Iba uhradíte celú dlžnú čiastku. Konkrétny postup závisí od toho, ako ste svoju KREDITKU splácali doteraz.

  • Ak máte nastavené automatické inkaso zo ZUNO účtu, stačí na ňom zaistiť ku dňu splatnosti KREDITKY dostatok peňazí. Ak vám bola po vydaní posledného výpisu zúčtovaná ďalšia transakcia, uhraďte ju, prosím, manuálne podľa návodu v nasledujúcom bode.
     
  • Ak ste KREDITKU každý mesiac splácali manuálne platbou z účtu, aj tentokrát uhraďte celú dlžnú čiastku na účet SK15 8410 0000 0091 4700 3004. Ako variabilný symbol uveďte posledných 10 číslic z čísla vašej KREDITKY. Nájdete ho na vašej KREDITKE alebo v jej výpise.

Možno ste zvyknutý splácať KREDITKU pomocou možnosti v detailoch KREDITKY. Tá už, bohužiaľ, nie je dostupná, preto prosím, preveďte splátku vyššie uvedeným spôsobom.

KEDY BUDE KREDITKA SPLATENÁ?

Ak KREDITKU splácate z účtu v ZUNO, platba je na účet KREDITKY pripísaná nasledujúci deň. Ak ju splácate z iného bankového účtu, rátajte s ešte jedným pracovným dňom navyše.

KDE NÁJDEM INFORMÁCIE O SVOJEJ KREDITKE?

Detail vašej KREDITKY nájdete v Online bankingu v časti KARTY/Zrušené karty. Mobilná aplikácia ZUNO KREDITKA už, bohužiaľ, nie je dostupná.

AKO SI MÔŽEM OVERIŤ, ŽE JE MOJA KREDITKA SPLATENÁ?

V Online bankingu choďte do záložky KARTY/Zrušené karty a v detaile KREDITKY si overte, že sa použiteľný zostatok rovná vášmu úverovému limitu.

ČO AK MI NA KREDITKE ZOSTANE PO SPLATENÍ VIAC PEŇAZÍ AKO JE MÔJ ÚVEROVÝ LIMIT?

Po zatvorení KREDITKY vám ich prevedieme na váš účet v ZUNO.

AKO DLHO MÔŽEM EŠTE KREDITKU POUŽÍVAŤ?

Možnosť čerpania Úverového limitu vám ukončíme po uplynutí prvého mesiaca výpovednej lehoty. Dovtedy môžete vašu KREDITKU používať.

NA KREDITKE MÁM AJ VLASTNÉ PENIAZE. ČO SA S NIMI STANE?

V prípade, že máte na KREDITKE vlastné peňažné prostriedky, prevedieme vám ich na váš ÚČET, najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.

Otázky ohľadne REZERVY

AKO PREBIEHA VYPOVEDANIE REZERVY?

Do správ vo vašom Online bankingu a do vášho e-mailu vám zašleme výpoveď Zmluvy o REZERVE, na základe ktorej začne plynúť dvojmesačná výpovedná lehota.

DOKEDY MUSÍM REZERVU SPLATIŤ?

REZERVA je spolu s príslušenstvom splatná v posledný deň výpovednej lehoty. Poprosíme vás, aby ste k tomuto dátumu zabezpečili na vašom účte v ZUNO dostatok peňažných prostriedkov na splatenie vyčerpanej REZERVY spolu s jej príslušenstvom.

DOKEDY MÔŽEM REZERVU POUŽÍVAŤ?

Možnosť čerpania REZERVY vám bude ukončená až v posledný deň výpovednej lehoty. vašu REZERVU môžete počas tohto obdobia aj naďalej využívať.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku alebo Vám niečo nie je jasné? Zavolajte nám na +421 2 45 69 99 99, sme tu pre Vás 24/7.

Komentáre